The Ọmọlúàbí Code

In Yorùbá land,  there are several core fundamental principles that define an Ọmọlúàbí. Without these codes of conduct, a Yorùbá is living outside his/her true nature. These codes are what defines us!

  • Ọ̀rọ̀ Sísọ (Spoken Word)
  • Ìtẹríba (Respect)
  • Inú Rere (Having Good Mind to Others)
  • Òtítọ́ (Truth)
  • Ìwà Pẹ̀lẹ́ (Good Conduct)
  • Akínkanjú (Bravery)
  • Anísélápá (Having a Reputable and Gainful Means of Livelihood)
  • Iyi (Honor)
  • Ọpọlọ Pípé (Intelligence)